Ochrana osobných údajov

 

Cestovná kancelária ELIT–Travel, s.r.o. zhromažďuje a spracováva osobné údaje klientov, z dôvodu organizačného zabezpečenia zájazdu a marketingovej činnosti v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V prípade záujmu o vyradenie z našej databázy máte právo o to písomne požiadať.

 

Obstarávateľ spracúva osobné údaje objednávateľa podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v rozsahu uvedenom v zmluve, t.j. meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, číslo telefónu, e-mailová adresa.

Objednávateľ svojím podpisom dáva súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb. Poskytnuté osobné údaje môžu byť sprístupnené len zamestnancom obstarávateľa a obchodným partnerom obstarávateľa vrátane cezhraničného prenosu osobných údajov do krajiny pobytu, resp. tranzitu pri dopravných službách, ak je poskytnutie týchto údajov nevyhnutné pre zabezpečenie zmluvne dohodnutých služieb pre objednávateľa.

Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený svojím podpisom udeliť súhlas aj na spracúvanie osobných údajov všetkých spolucestujúcich, účastníkov zájazdu uvedených v zmluve.
 

 

 

 

 

 

TU → ... dokument vo formáte PDF  Súhlas so spracovaním osobných údajov na plnenie zmluvného vzťahu a na marketingové účely