Zásady spracúvania osobných údajov

 

 

 

 

 

 

TU → ... dokument vo formáte PDF  Zásady spracúvania osobných údajov 

 

 

 ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
v cestovnej kancelárii ELIT-Travel, s.r.o. Bratislava


V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

 

Cestovná kancelária ELIT-Travel, s.r.o. (ďalej len CK ELIT-Travel) k osobným údajom získaným od Vás, našich klientov, pristupuje zodpovedne a snaží sa dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou legislatívou a tak primerane chrániť osobné údaje svojich klientov. Podľa predmetného Nariadenia si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach a prosíme, aby ste si ich preštudovali.
 

Kto je prevádzkovateľom Osobných údajov?
Spoločnosť ELIT-Travel, s.r.o. založená a existujúca podľa slovenského práva, so sídlom Macharova 9, 851 07 Bratislava, IČO: 35705507, zapísaná v OR OS Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 12787/B (ďalej len „Spoločnosť“)

 

Aké sú Kontaktné údaje prevádzkovateľa?
Adresa na zasielanie písomností: Mýtna 27, 811 07 Bratislava
Telefonický kontakt: 00421 (0)905 627 765
Emailový kontakt: elit@elittravel.sk
Všetky podrobné informácie týkajúce sa CK ELIT-Travel sú zverejnené na web stránke: www.elittravel.sk

 

Aké sú účely a právne základy spracúvania osobných údajov klientov?
Prevádzkovateľ CK ELIT-Travel spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov (objednávateľov služieb cestovného ruchu) a zástupcov klientov na nasledovné účely:
• Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb cestovného ruchu, najmä zabezpečenie vášho zájazdu, ktorý je predmetom uzatvorenej Zmluvy o obstaraní zá-jazdu. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem pre spolucestujúcich, resp. cestujúcich v prospech ktorých bola zmluva uzatvorená.
• Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovania prípadných reklamácií, kde právnym základom je zákonná povinnosť CK ELIT-Travel založená osobitným predpisom..
• Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely - zasielanie newsletterov a ev. spotrebiteľské súťaže. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

Aké sú kategórie dotknutých osobných údajov (čiže ktoré vaše údaje môžu byť u nás spracovávané):
Meno a Priezvisko, Dátum narodenia, Bydlisko, trvalé, príp. prechodné, Telefónne číslo, E-mailová adresa, Číslo cestovného dokladu (prípadne ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie účelu zmluvy - víza a pod.), Všeobecne použiteľný identifikátor - rodné číslo (len pre vybavenie víz, ak sa vyžadujú), Údaje o bankovom účte, Zdravotné údaje (zdravotné postihnutie pre zabezpečenie niektorej požadovanej služby napríklad špeciálna strava, údaje o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti), Údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách (najmä na účely vernostných programov)

 

Kto sú príjemcovia osobných údajov – komu CK ELIT-Travel osobné údaje poskytuje?
Osobné údaje poskytujeme len výhradne zmluvným dodávateľom vami požadovaných služieb cestovného ruchu - dopravcovia, alebo naši partneri zabezpečujúci ubytovanie a stravu, zabezpečovateľom poistenia a asistenčných služieb.

 

Dochádza k prenosu osobných údajov do 3. krajín?
Áno, ale výhradne len za účelom zabezpečenia plnenia vašej zmluvy v prípade, že si klient zájazd do takejto krajiny sám objedná a s prenosom vyjadrí výslovný súhlas, ktorý je nevyhnutne potrebný na plnenie zmluvy a na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť jeho ako dotknutej osoby.

 

Aká je doba uchovávania osobných údajov?
Podľa účelu, na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Minimálne však na dobu 2 roky od návratu zo zájazdu, maximálne na dobu vyžadovanú príslušným osobitným zákonom. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním na marketingové účely na dobu 5 rokov resp. do odvolania tohto súhlasu.

 
Aké máte ako dotknutá osoba práva?
a) právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,
b) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,
c) právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splanené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,
d) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo na prenosnosť osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,
f) právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk

 

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajov a to bezodkladne po ich zmene.

 

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby sú získané z nasledovného zdroja:

- všetky osobné údaje poskytuje samotný klient pri uzatváraní zmluvného vzťahu, alebo ním písomne na to poverený zástupca.

 

Používanie analytických nástrojov (cookies)
Prevádzkovateľ používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si návštevník prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov. Spoločnosť nepoužíva analytické systémy na zber osobných informácií. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookies individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa však rozhodnú neakceptovať cookies, nebudú môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.